Επίδομα Τέκνων

Λογιστικό γραφείο Μυτιλήνη επίδομα τέκνων

Το επίδομα τέκνων είναι από τα βασικά μέτρα για την στήριξη της οικογένειας. Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των τέκνων και το ύψος του ετήσιου εισοδήματος της οικογένειας.

Προυποθέσεις χορήγησης

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

 1. Τα άγαμα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
 2. Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή TEI ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ Δημόσια ή ιδιωτικά καθώς και στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ.
 3. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 4. Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Χρόνος και τρόπος καταβολής

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται:

 • από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους,
 • από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης,
 • από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και λοιπών σχολών,
 • από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τρόπος Υπολογισμού του επιδόματος τέκνων

Το επίδομα τέκνων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.
Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας
Η κλίμακα ισοδυναμίας, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

 •  πρώτος γονέας: στάθμιση 1,
 • δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2,
 • κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4.

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:

 • πρώτη κατηγορία: έως 6.000€,
 • δεύτερη κατηγορία: από 6.001€ έως 10.000€,
 • τρίτη κατηγορία: από 10.001€ έως 15.000€.

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:
α) 70€ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) 70€ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) 140€ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:
α) 42€ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) 42€ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) 84€ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:
α) 28€ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) 28€ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) 56€ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Παράδειγμα:

Έστω μία οικογένεια έχει 2 παιδιά και συνολικό ετήσιο εισόδημα 30.000€.

Η κλίμακα ισοδύναμίας της οικογένειας είναι:

1 (1ος γονέας) + 1/2 (2ος γονέας) + 1/4 (1ο παιδί) + 1/4 (2ο Παιδί) = 2

Επομένως το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 30.000€ / 2 = 15.000€

Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος και θα λάβει 56€ (δηλαδή 28€ Χ 2) μηνιαίο επίδομα.